LOG-IN

Sila baca Terma Perkhidmatan dan Dasar peribadi dengan teliti

TermaKhidmat keahlian


iPanel mengalu-alukan penyertaan anda. Sila membaca terma-terma berikut dengan sewajarnyasupaya anda boleh mengetahui dengan lebih lanjut tentang iPanel.

1. Antara Anda dan iPanel
1.1 Syarat-syarat ini boleh diguna pakai sebagai terma perjanjian undang-undang antara anda dan iPanel, iPanel Online Penyelidikan Pasaran Co, dengan lokasi Suite D, tingkat 7, No.269 Dapu Rd, Shanghai China.
1.2 Anda bertanggungjawab untuk menjamin bahawa kandungan soal selidik tidak konflik dengan mana-mana yang berikut.
a. Pelanggaran Prinsip Asas yang Ditentukan oleh Perlembagaan
b. Kerosakan kepada Negara Kedaulatan ,Perpaduan, atau IntegritiWilayah
c. Merampas, Perisikan, Membeli alih atau Pendedahan Rahsia dan Perisikan Kebangsaan yang memudaratkan Keselamatan atau kepentingan Manfaat Negara
d. Pelanggaran Dasar Kebangsaan Agama atau Kerosakan kepadaPerpaduan Negara
e. Gangguan Perintah Sosial, Kerosakan kepada Kestabilan Sosial atau Faedah Awam
f. Advokasi bidaah atau khurafat
g. Aktiviti menipu atau Pencerobohan Hak Asasi Undang-Undang Orang Lain
h. Hal Keadaan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang Negara Relevan, Kaedah-Kaedah dan Peraturan-Peraturan

1,3 Anda bersetuju untuk menanggung apa-apa akibat yang disebabkan pelanggaran syarat-syarat yang termasuk dalam apa-apa kerugian atau kerosakan kepada iPanel dan iPanel tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga.


2. Penerimaan Terma
2.1 Sebelum menikmati perkhidmatan iPanel, istilah ini mesti diterima atau sebaliknya perkhidmatan adalah tidak boleh diakses.
2.2 Di bawah hal keadaan yang berikut anda tidak menikmati perkhidmatan atau menerima syarat.
a. Anda belum mencapai umur yang ditetapkan oleh iPanel yang terhad di mana-mana kontrak.
b. Anda tidak sesuai dengan kelayakan yang mana-mana anggota domestik mestilah mempunyai perkhidmatan dalam wilayah sendiri.

2.3 Sebelum anda meneruskan, syarat-syarat ini perlu dicetak atau disimpan tempatan sebagai sandaran.


3. Perkhidmatan yang syarat oleh iPanel
3.1 iPanel-adakan sendiri secara berterusan dan perjanjian ini akan diubah sekali-sekala mengikut pembangunan syarikat yang akan dilaksanakan tanpa pemberitahuan anda.
3.2 Anda mempunyai hak untuk membuat keputusan sendiri untuk menyertai atau membatalkan akaun anda tanpa perlu menghubungi iPanel.

3.3 Jika iPanel melarang penggunaan akaun, adalah mungkin bahawa anda akan dibekukan daripada perkhidmatan dan iPanel mempunyai hak untuk memadam profil akaun atau mata anda.


4. Penggunaan Perkhidmatan
4.1 Dalam usaha untuk mendapatkansesetengah perkhidmatan, anda akan mungkin dikehendaki untuk menawarkan maklumat peribadi anda seperti nombor ID atau hubungi maklumat untuk menjadi sebahagian daripada proses pendaftaran perkhidmatan atau sebahagian daripada perkhidmatan anda terus ke atas dengan menggunakan. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pendaftaran kepada iPanel yang tepat, betul dan yang terbaru.
4.2 Anda mesti berkelayakan mengikut 2.2 berjangka (a) dan (b) dan undang-undang, di bawah mana-mana peraturan atau konvensyen secara umum atau peraturan yang diiktiraf dalam bidang kuasa rantau yang berkaitan untuk membolehkan ipanel untuk mengemukakan data perkhidmatan dan maklumat kepada pelanggan dalam julat yang sah.
4.3 Anda bersetuju untuk tidak melakukan sebarang aktiviti yang menghalang atau kerosakan perkhidmatan atau mana-mana pelayan atau rangkaian yang disambungkan kepada perkhidmatan.
4.4 Melainkan anda dibenarkan secara khas dalam mana-mana perjanjian berasingan dengan iPanel, anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, memperbanyakkan, salinan, penjualan, perdagangan atau jualan semula perkhidmatan.
4.5 Anda bersetuju untuk mengambil apa-apa akibat yang disebabkan oleh melanggar syarat-syarat yang termasuk apa-apa kerugian atau kerosakan kepada iPanel dan iPanel tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga.


5. Kata laluan Anda dan Keselamatan Akaun

5.1 Anda bersetuju untuk dan memahami bahawa anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan kata laluan akaun yang berkaitan untuk mengakses perkhidmatan.

5.2 Jika anda menemui sebarang penggunaan kata laluan atau akaun anda tanpa kebenaran, anda bersetuju untuk memberitahu iPanel serta-merta.

5.3 iPanel menjanjikan anda bahawa semua maklumat anda tanpa kebenaran peribadi anda tidak akan diberikan kepada mana-mana pihak ketiga.


6. Julat perkhidmatan
6.1 Anda memahami bahawa fail data, gambar dan grafik yang lain sebagai sebahagian daripada perkhidmatan atau maklumat yang diperoleh dengan menggunakan perkhidmatan anda adalah tanggungjawab orang yang asal-usul yang akan dirujuk sebagai 'kandungan' selepas ini.
6.2 Anda menyedari bahawa kandungan yang ditunjukkan kepada anda sebagai sebahagian daripada perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad dalam iklan dan kandungan penajaan komersial dalam perkhidmatan mungkin rizab hak intelektual daripada penaja atau pengiklan yang menyediakan kandungan kepada iPanel atau orang wakil atau syarikat mereka. Anda tidak dibenarkan untuk menukar, memajak, menyewa, meminjamkan, menjual, atau mengedarkan kandungan tidak kira sama ada ia adalah sebahagian daripada atau kesemua atau mencipta produk yang diperolehi mengikut bahan kecuali iPanel atau pemilik kandungan khas membolehkan anda dalam perjanjian yang berasingan .

6.3 Anda bersetuju untuk mengambil apa-apa akibat yang disebabkan oleh pelanggaran dengan terma-terma yang termasuk apa-apa kerugian atau kerosakan kepada iPanel dan iPanel tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga.


7. Keistimewaan
7.1 Anda mengakui dan bersetuju bahawa untuk iPanel atau pihak yang diberi kuasa mempunyai hak undang-undang, hak-hak proprietari dan manfaat yang termasuk apa-apa hak intelektual yang sedia ada dalam perkhidmatan tidak kira sama ada mereka berdaftar atau tidak dan tidak kira sama ada hak yang sama wujud di mana-mana bahagian lain dunia. Anda selanjutnya faham bahawa perkhidmatan mungkin termasuk maklumat sulit yang ditakrifkan oleh iPanel yang anda tidak perlu mendedahkan tanpa kebenaran bertulis daripada iPanel.
7.2 Melainkan anda mempunyai perjanjian berasingan dengan iPanel secara bertulis yang lain, tiada ketetapan dalam jangka ini memberikan anda hak untuk menggunakan apa-apa hak rizab, tanda niaga, tanda perkhidmatan, tanda-tanda, nama domain atau mana-mana jenama lain-lain ciri-ciri ketara iPanel.

7.3 Melainkan anda telah jelas diberi kuasa oleh iPanel secara bertulis, anda tidak boleh menggunakan tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama jenama atau tanda syarikat mana-mana atau organisasi di jalan sama ada sengaja atau tidak bergaul dengan pemilik atau pengguna yang sah itu tanda niaga, nama atau tanda-tanda .


8. Kebenaran iPanel
8.1 anda tidak dibenarkan dan anda tidak membenarkan sesiapa sahaja untuk menyalin atau mengubah perisian atau mana-mana bahagian atau mencipta produk terbitan, proses membalikkan kejuruteraan atau mengedit perisian atau mana-mana bahagian atau cabutan kod asal dari perisian atau mana-mana sebahagian daripada kecuali bahawa undang-undang itu dengan jelas membenarkan atau tuntutan atau iPanel khas memberitahu anda secara bertulis.
8.2 Melainkan iPanel memberikan anda kebenaran secara bertulis yang jelas, anda tidak boleh memindahkan hak anda menggunakan perisian atau sebahagian daripadanya, menetapkan kepentingan keselamatan pada penggunaan perisian atau memindahkan mana-mana bahagian perisian anda menggunakan betul-betul dalam apa jua cara.


9. Penamatan antara Anda dan iPanel

9.1 Syarat-syarat ini akan terus menjadi sah sehingga penamatan oleh anda atau iPanel mengikut yang berikut.
9.2 Jika anda menjangka untuk menamatkan perjanjian undang-undang dengan iPanel, ia boleh dibuat melalui cara berikut.
a. Memaklumkan iPanel Bila-bila masa
b. Di bawah keadaan yang bahawa iPanel menyediakan pilihan, hampir semua perkhidmatan akaun anda menggunakan dan pemberitahuan secara bertulis hendaklah dihantar kepada alamat iPanel sah yang ditetapkan pada awal syarat-syarat ini.
c. Dalam sistem keahlian pusat iPanel, terdapat fungsi akaun pembatalan dan anda mempunyai hak untuk membatalkannya pada bila-bila masa.
9.3 Jika mana-mana yang berikut berlaku, iPanel boleh menamatkan perjanjian undang-undang dengan anda.
a. Anda melanggar apa pun apa-apa ketetapan syarat-syarat ini atau tingkah laku anda dengan jelas menunjukkan bahawa anda tidak bertujuan untuk atau tidak dapat mematuhi ketetapan syarat-syarat ini.
b. Undang-undang memerlukan iPanel untuk berbuat demikian di bawah keadaan yang contohnya. Perkhidmatan membuktikan kepada anda adalah salah di sisi undang-undang atau menjadi haram.
c. iPanel tidak lagi menyediakan perkhidmatan kepada negara kediaman atau negara anda mendapatkan perkhidmatan daripada anda.
d. iPanel menganggap bahawa menyediakan perkhidmatan tidak mempunyai kemungkinan yang lebih komersial.

9.4 Mana-mana ketetapan syarat-syarat ini tidak menjejaskan hak-hak yang berkaitan ipanel memberikan perkhidmatan mengikut 4 Jangka.


10. Had Tanggungjawab
10.1 Anda dengan jelas memahami dan bersetuju untuk iPanel itu dan orang yang diberi kuasa tidak bertanggungjawab kepada anda mengenai isu-isu berikut.
a. Mana-mana langsung, tidak langsung, cagaran, kerosakan khusus, turutan atau menghukum berlaku kepada anda oleh sebab apa-apa ke atas apa-apa terma tanggungjawab yang termasuk tetapi tidak terhad dalam kerugian apa-apa keuntungan sama ada secara langsung atau tidak langsung, apa-apa kehilangan reputasi komersil atau perniagaan, sebarang kehilangan data, bahan pengganti, yuran perkhidmatan pembelian atau kerugian tak ketara yang lain.
b. Mana-mana kerosakan atau kerugian yang mungkin berlaku kepada anda oleh sebab-sebab termasuk tetapi tidak terhad di:
(I) iPanel mungkin berubah perkhidmatan atau tetap atau sementara berhenti menyediakan perkhidmatan atau apa-apa fungsi.
(Ii) Anda telah tidak ditawarkan maklumat akaun yang tepat untuk iPanel

(Iii) Anda gagal untuk menjaga kerahsiaan kata laluan atau maklumat akaun anda.


11. Pengubahan Syarat
11.1 iPanel pada kali boleh mengubah istilah umum atau tambahan.

11.2 Anda memahami dan bersetuju bahawa jika anda menggunakan perkhidmatan selepas mengubah istilah umum atau tambahan, ia akan diambil sebagai bahawa anda telah diterima segi biasa atau tambahan yang dikemaskini.


12. Terma perundanganUmum
12.1 Perjanjian ini merupakan perjanjian undang-undang antara anda dan iPanel menggunakan perkhidmatan tetapi tidak termasuk perkhidmatan yang ditawarkan oleh iPanel berdasarkan perjanjian berasingan secara bertulis yang sepenuhnya menggantikan mana-mana perjanjian yang terdahulu, anda telah mencapai dengan iPanel pada perkhidmatan.
12.2 Anda bersetuju bahawa jika iPanel tidak melaksanakan atau memaksa pelaksanaan hak mana-mana sah atau relif termasuk dalam perjanjian ini atau dimiliki oleh iPanel dalam undang-undang, ia tidak boleh diambil sebagai meninggalkan yang rasmi daripada iPanel dan hak-hak ini masih akan menjadi sah iPanel.
12.3 Jika mana-mana mahkamah dengan kuasa hakim penentuan kehakiman mana-mana ketetapan syarat-syarat yang tidak sah, ketetapan mengikut akan dipadam dari syarat-syarat ini tanpa kasih sayang kepada yang lain. Bahagian lain syarat-syarat ini akan masih sah dan dimasukkan ke dalam pelaksanaan paksaan.

12.4 Anda menerima bahawa jika anda meningkatkan apa-apa percanggahan dengan iPanel, ia akan didamaikan oleh pertubuhan-pertubuhan undang-undang yang ditetapkan oleh iPanel.


Mei 23, 2011